Prevencia rakoviny pľúc

Príspevok v téme: Prevencia rakoviny pľúc
Petr72

Rakovina pľúc je najfrekventovanejšou nádorovou chorobou mužov a treťou u žien. Keď sa na príčiny opýtate lekára alebo pracovníka verejného zdravia, vymenuje: fajčenie, pasívne fajčenie, azbest, zlúčeniny chrómu, niklu, antimónu, pitie alkoholu, nesprávne stravovanie a obezita.
Svetové fórum pracovníkov v radiačnej ochrane hovoria o riziku rakoviny pľúc z radónu vo verejných budovách, doma a na pracoviskách. O expozícii radónu hovoria ako o najvýznamnejšej príčine rakoviny pľúc nefajčiarov, ktorú je možné z veľkej časti odvrátiť. Povedzte každý svoj názor na vzťah kategórií Radón, Fajčenie, Rakovina pľúc, Prevencia.

Petr72

Tomas, ten dlhý príspevok je o tom, ako Medzinárodný výbor pre rádiologickú ochranu (ICRP) odporúča riešiť problematiku expozície ľudí radónu.Prepáč, že Ti to bolo nezrozumiteľné, písal som to na 4. stupeň nahnevaný na zodpovedných úradníkov a ti by rozumieť mali, ale nečítajú, čušia. Teraz pre tých, na ktorých nahnevaný nie som:
Existuje komlexný systém regulácie rizika z radónu vypracovaný nadnárodným odborným orgánom ICRP. Doporučenie bolo vydané skôr ako sa začal tvoriť zákon 87/2018 Z,z. a má iba 75 stránok.
Slovensko je radónová krajina–najvyšší priemerná aktivita radónu v Európe a tiež najvyšší výskyt rakoviny pľúc.
Zákon 87/2019 ustanovuje ochranu verejného zdravia pred rakovinou z radónu v obydliach tak nešťastne, že 87% obydlí stojí mimo regulačný rámec zákona, to je pod referenčnou úrovňou.
To znamená, že orgán verejného zdravia nechce v týchto obydliach koncentrácie radónu regulovať, napriek tomu, že odtiaľ sa regrutuje najmenej 70% všetkých ochorení rakovinou pľúc.
Reguláciu ponecháva na obyvateľstvu, bez toho, že by na nebezpečné účinky radónu upozorňoval. Naopak je zamlčuje a hovorí len o nebezpečenstve z fajčenia. Pritom riziko nefajčiarov z radónu v rodinných domoch je porovnateľné s rizikom z fajčenia bez expozície radónu (čo neexistuje)
Preto ZRRR vyhlásili Občiansku sebaobranu proti rakovine pľúc z radónu v obydliach. Pôvodne sme mali v plánu zasiahnuť 30 okresov, kde je výskyt rakoviny pľúc 1:1000. Nedarí sa komunikácia, a tak sme akciu otvorili pre celé Slovensko.
Prvým cieľom je dostať do každého rodinného domu aspoň 2 dozimetre najmenej na 1/2 roka.
Predpokladáme, že jednoduchšie prípady sa dajú vyriešiť úpravou ventilačných pomerov (asi 65% RD).
Nahromadené zložitejšie prípady vytvoria tlak na vznik špecializovaných malých firmiček na zvládanie zásahov do stavebných konštrukcií.
ZRRR núka české dozimetre RAMARN, ktoré sa používajú v Českom národnom radónovom programe za veľmi výhodnú cenu, lebo to je občianske združenie a všetky aktivity sa dejú na báze dobrovoľnosti.

Petr72

Národný akčný radónový plán SR čo k tomu ICRP?
ICRP, Medzinárodná komisia pre rádiologickú ochranu vydala príručku pre tvorcov národných akčných radónových plánov „Radiologická ochrana pri expozícii radónu”. Pre verejnosť je štruktúra takého dokumentu nezvyklá ale ide o to, aby bola vidieť osobná a kolektívna zodpovednosť vedcov, ktorí sa na jeho tvorbe podieľali a bola prehľadná a podnetná pre jej užívateľov.
Napriek názvu nechcem polemizovať s tvorcami Slovenského radónového plá-nu, ale povedať vám, čo je potrebné urobiť preto, aby ten plán bol úspešný a ľuďom prospešný. Tu nie ide o nejaké osobné zásluhy, lebo v čase, keď sa prvé výsledky programu prejavia, za nejakých 15 – 20 rokov si už na tieto riadky nikto nespomenie, ani ja nie. Teraz poďme k programu. Predovšetkým prečo program:
• radón je pľúcny karcinogén a v nebezpečných koncentráciách sa vyskytuje vo všetkých budovách a uzavretých priestoroch,
• ICRP vypracovali jednotný postupný systém rádiologickej ochrany obyvateľstva pred radónom doma, v práci, vo verejne prístupných budovách, v uzavretých priestoroch i na špeciálnych pracoviskách,
• vo všetkých budovách a priestoroch sa koncentrácie radónu dajú kontrolovať, v zmysle znižovať koncentrácie,
• prestup radónu z podložia stavby do interiéru sa pri výstavbe dá jednodu-chými stavebnými postupy obmedziť na prijateľnú úroveň,
• koncentrácie radónu v užívaných stavbách do istej miery závisia na spôsobu ich užívania a osobných návykoch užívateľov,
• v užívaných stavbách je regulácia koncentrácií radónu nákladnejšia ako pri výstavbe, ale zvládnuteľná. ICRP sú toho názoru, že v ťažších prípadoch je pri zvládaní rizika na mieste štátna finančná podpora,
• ICRP počítajú s vlastníkmi domov a bytov ako s partnermi, ktorí sa dobro-voľne na plnení akčného radónového plánu podieľajú primárnym radónový monitorovaním svojich obydlí.
Za reguláciu koncentrácií radónu na obyčajných pracoviskách je zodpovedný zamestnávateľ, zriaďovateľ alebo prevádzkovateľ verejne prístupnej budovy a mal by o svojich krokoch informovať zamestnancov i návštevníkov verejne prístupných budov.
Ako budeme pri plnení radónového plánu postupovať? Nebudeme polemizovať o tom, čo mal urobiť koordinátor Národné akčného radónového plánu, lebo nápravu nevieme zabezpečiť. Stratený čas uplynul. Sústredíme sa na svoje úlohy, lebo ide o zdravie naše, našej rodiny o celoživotnú pravdepodobnosť ochorenia.
Tu trochu odbočím. Riziko z radónu je špecifické tým že rastie s celkovou expozíciou, priemerná aktivita radónu (OAR) v obydlí alebo na pracovisku, vynásobená celkovou dĺžkou pobytu doma alebo na pracovisku. Doma sa sleduje do 75 rokov, na pracovisku do 60. Individuálne riziko tvorí súčet expozície doma a na pracovisku. Riziko z fajčenia je alebo nie je. Späť k plnení programu.
Združenie pre reguláciu rizika z radónu (ZRRR) zabezpečilo pre vás monitoro-vacie dozimetre. Každý vlastník nehnuteľnosti si môže požiadať o potrebný počet dozimetrov na primárne monitorovanie svojho obydlia alebo pracoviska, verejne prístupnej budovy, alebo iného priestoru. Kontakt je tu:
sites.google.com
Komisia (ICRP) hovorí o postupnosti krokov rádiologickej ochrany. Vzali sme na seba zodpovednosť za svoje zdravie a ideme si zabezpečiť potrebný počet dozimetrov na primárne monitorovanie. Byty panelákov a iných činžiakov sú zvyčajne postavené z materiálov z jedného zdroja. Stavebné konštrukcie budú teda mať veľmi podobné emanačné schopnosti (produkcia radónu). Za postačujúce minimum môžeme prijať 1 dozimeter umiestnený ½ roka v obývačke alebo v spálni. Rodinné domy majú hlavný zdroj radónu v podloží domu a koncentrácie radónu v jednotlivých miestnostiach na prízemí domu sú priamo ovplyvňované plynopriepustnosťou platne, alebo inej plošnej základovej konštrukcie pod ich pôdorysom. Preto sa odporúča na prízemí rodinných domov monitorovať obývacie kuchyne, obývačky, detské izby, herne, poprípade spálne, a ak sú miestnosti i v 2. nadzemnom podlaží, postačuje 1 izba na získanie informácie o emanácii stavebných konštrukcií.
Ďalším krokom je posúdenie situácie podľa výsledkov merania. Porovnáme výsledok merania s referenčnou úrovňou – 300Bq/m3.
1. Ak je referenčná úroveň menšia ako zmeraná OAR je potrebné urgentne pripraviť a vykonať zásah na zníženie koncentrácie pod referenčnú úroveň. Nasledovať bude rozbor situácie, a príprava nápravného zásahu.
2. Ak je referenčná úroveň väčšia ako zmeraná OAR vykonáme optimalizačnú analýzu situácie, aby sme zistili či je možné za rozumné náklady ďalej OAR znížiť, lebo konečná OAR má byť tak nízka, ako ide rozumne (za rozumné náklady) dosiahnuť.
3. Ak je zmeraná OAR nižšia ako 100 Bq/m3 budeme uvažovať o tom, či stojí zato, ďalej sa reguláciou rizika z radónu zaoberať.
Ďalší krok – optimalizáciu rizika z radónu som priamo pripojil k opisu každej situácie. Čo je ideálny ciel optimalizácie? Vo viacbytových domoch emanácia konštrukcií pri koeficientu ventilácie n=0,4 by nemala vytvoriť vyššiu OAR ako 30 Bq/m3. V rodinných domoch budeme za ideálny stav brať všetky hodnoty OAR < 60 Bq/m3. Pri pokusoch o ďalšie znižovanie OAR by veľmi prudko vzrástli náklady na opatrenia.
Toto je správa pre ľudí, majiteľov rodinných domov, ktorých je 820 tisíc a majiteľov bytov vo viacbytových budovách. Ak sa všetci naraz prihlásite o dozimeter, budeme mať radosť ale všetkým vyhovieť nedokážeme. I ICRP predpokladajú, že to je úloha na desaťročia. Pri analýze nákladov a prínosov z radónového programu sme došli k záveru, že pri monitorovaní 20 tisíc rodinných domov za rok budeme potrebovať najmenej 41 rokov. Vypočítali sme, že efektívne riadený radónový program v dosť ďalekej budúcnosti prinesie veľké úspory zdravotným poisťovňam, a ľuďom zachráni mzdy z odvráteného predčasného úmrtia.

Petr72

Tomas, tak nejak to vychádza .Ročná doba expozície sa počíta 7000 hod. Priemerná OAR cez všetky domy 175 Bq/m3, Doba kumulace expozície sa obyčajne počíta do 75 r. veku a koeficient nominálneho rizika 3e-10 m3/Bq.h
Pri presnejších odhadoch sa používa 75.percentil OAR, aby boli zohľadnené vyššie hodnoty. Pre paneláky má hodnotu 90 Bq/m3, pre rodinné domy 280 Bq/m3. Včinžiakoch 48% ľudí, v RD 49%, 3% niekde inde DSS, Ťjurmy . Fajčiarov je asi 25% v oboch skupinách
Dá sa tak odhadnúť koeficient rizika fajčiarov z fajčenia. Ale tu začínajú spory, ako keby šlo o fotbal alebo čo. Ja uvažujem, že riziko je aditívne (koeficienty sa sčitujú), kamarát má to šťastie, že robí epidemiológiu C34 metódou prípad kontrola, pracuje s osobným údajmi. Jemu vychádza že z 80% aditívne, z 20% multiplikatívne. Nerozumiem, ale je to tak .
Myslím si, že účinok fajčenia sa preceňuje, ale nemám to ako dokázať. Malo by to byť jedno, či je väčšie riziko pri fajčení alebo z radónu, veď ide o rkovinu pľúc. Ide o zacielenie preventcie. Pri fajčiaroch už sú všetky prostriedky vyčerpané. Pri radónu ešte ani nezačíname.

Tomas12345

Petr72 :

Úmrtnosť 1: 1000 u rakoviny pľúc je ale na ročné báze. Lenže človek žije v priemere 70 rokov, takže za celý ľudský život je pravdepodobnosť úmrtia na rakovinu pľúc 70 : 1000 teda 7%.

Petr72

Bub-, ďakujem Ti za záujem o túto problematiku. Slovenská populácia je na tom vážne dosť zle a nikto s tým nechce nič robiť, lebo sa jasne očakávajú náklady a poltická návratnosť žiadna. Je to tým, že akcie , ktoré teraz vykonáme sa prejavia pre jednotlivca možno v jeho živote, pre spoločnosť o 15, možno 20 rokov. A ktosi bude o 20 rokov pamätať, kto podporil, vykonal, pomohol vkonať, a z ktorej bol partaje a z akej frakcie. No nie je to úpolitický kapitál rýchleho obratu. Na druhej strane v 30 okresoch je úmrtnosť na rakovinu pľúc maličko väčšia ako 1:1000. Nie sú tam všetci tuhý fajčiari. Tak je potrebné s tým niečo robiť. Podľa mňa najskôr prebudiť tých ľudí aby chceli vedieť ako na tom vo svojich o bydlach s radónom sú. Potom sa už sami budú zaujímať o to, čo so svojou situáciou urobiť. My v ZRRR im pomôžeme. p.

Bubliii

Ahoj Petr, kedze po rusky neviem, precitam si aspon tie texty v anglictine a nieco z tych webstranok, co si poslal. Dakujem za ochotu.

Petr72

Bub- ak si chceš prečítať fundamendtálne práce, to v súčasnosti sú Publikácie 103; 115 a 126 ICRP. Na stránkach ICRP sú volne na stiahnutie v ruštine. Volne prístupné sú anglické abstrakty. Plné texty je potrebné si zakúpiť. Súdosť drahé, nemaju ich k dispozícii ani pracovníci regionálnch Úradov verejného zdravotníctva. Já pracuji s ruskými texty. Odborne sú na najvyššej úrovni.
Slušné materiály sa nájdu ja stránkach českého SUJB-u (Státní úřad jaderné bezpečnosti) , i na stránkách SÚRO (státní ústav radiační ochrany). Pro Slovensko špecifické sú informácie na stránke ZRRR (Združenie pre reguláciu rizika z radónu). Nie som teraz na svojom stroji, použij hesla do vyhledávača SUJB, SURO stačia skratky. Na zrrr radši celý text. Napadlo mne ešte v angline „WHO handbook on Indoor radon”, vyťukaj do vyhladávača veľmi dobrá publikácia z r.2009 a pak ešte IAEA SSG-32, snad to biud estačit.P

Clovek24

Petr72: Skúmanie súvislosti rakoviny a radónu je asi také, akoby opica skúmala funkciu počítača. Nepozná princíp... Také rady sú pre hlúpe opice.

Textová Inzercia

Prevencia hemoroidov a ochorení konečníka

Myslíte si, že tento článok nie je pre vás? Je to omyl. Voči vzniku hemoroidov nie je nikto imúnny.

AVITA

Zdravie je všetko a bez zdravia je všetko ničím. Darujte svojim blízkym vysokokvalitné výživové doplnky v štýlovom balení.