Neplaťte zbytočne doplatky za humánne inzulíny u detí do 15 rokov

Príspevok v téme: Neplaťte zbytočne doplatky za humánne inzulíny u detí do 15 rokov
DiabetikIvo

V zozname kategorizácie liekov, ktorý nájdete na webe Ministerstva zdravotníctva SR www.health.gov.sk na internetových odkazoch zoradených podľa doby platnosti kategorizácie, je v tabuľke s názvom "Časť A: Zoznam liekov" kompletný zoznam liekov ktoré sú plne, alebo čiastočne hradené zo zdravotného poistenia.

Je to excelovská tabuľka ktorú si po kliknutí na link môžete stiahnuť do svojho počítača. Inzulíny sú na riadkoch ktoré začínajú v 1. stĺpci s názvom ATC kód, kódom A10AB01. V tabuľke sú pre nás diabetikov dôležité stĺpce s označeniami: Názov (názov lieku), Doplnok (upresnenie o type balenia a množstve v balení), Konečná c.(konečná cena za liek), UZP (úhrada lieku zo zdravotného poistenia), DOP (doplatok pacienta) a UZP2/IO (IO=indikačné obmedzenie).

Pre rodičov detských diabetikov je veľmi dôležitá informácia práve v posledne menovanom stĺpci UZP2/IO, ktorý má pri všetkých inzulínoch a inzulínových analógoch hodnotu "ind.obm.", ktorá upozorňuje na to, že si treba v súbore skrytom za internetovým odkazom s textom "Časť B: Indikačné obmedzenia" nájsť podrobnejšie informácie o tom ako je úhrada zo zdravotného poistenia pre konkrétny inzulín, resp. skupina inzulínov limitovaná.

Pozor, pri kliknutí na odkaz "Časť B: Indikačné obmedzenia" sa môžete vo svojom počítači stretnúť s tým, že sa vám namiesto otvoreného súboru s čitateľným textom otvorí iba okienko s upozornením, že váš počítač nevie automaticky otvoriť tento súbor a máte sa rozhodnúť akým programom ho chcete vlastne otvoriť... Preto si radšej dajte tento súbor uložiť na disk svojho počítača a ak nemáte na ňom MS-Office 2007/2010 tak zmeňte koncovku v názve uloženého súboru z RTX na RTF a potom tento súbor v pohode otvoríte aj vo Wordpade, ktorý je súčasťou samotného systému MS-Windows.

V súbore s indikačnými obmedzeniami nájdete pre humánne inzulíny skupín: "A10AB01 Inzulín humánny parent. rýchle pôsobiaci, náplne 100 IU",
"A10AC01 Inzulín humánny parent. strednodobo pôsobiaci náplne 100 IU/ml" a "A10AD01 Inzulín humánny parent. komb. stred. a rých. pôsobiaci náplne 100 IU/ml" popis pre ktoré skupiny diabetikov je liečba plne hradená, pričom na záver zoznamu vymenovaných kategórií diabetických pacientov u týchto skupín inzulínov je napísaná veta, citujem: " U pacientov do dovŕšenia 15. roku veku je táto liečba plne hradená."

Ak vaše dieťa, mladšie 15 rokov má predpísané inzulíny z niektorej zo skupín A10AB01, A10AC01, alebo A10AD01 a pri preberaní inzulínu chcú po vás v lekárni okrem ceny uvedenej v stĺpci UZP tabuľky Zoznam liekov ešte aj doplatok uvedený v zozname liekov v stĺpci DOP, máte plné právo odmietnuť zaplatiť tento neprávom požadovaný doplatok.

Pravdepodobne sa v lekárni stretnete s obsluhujúcim personálom, ktorý bude tvrdiť, že na tieto inzulíny je podľa platnej kategorizácie liekov doplatok pacienta a vôbec nezáleží na veku pacienta, ktorému bol humánny inzulín predpísaný. A možno dokonca vytiahnu aj vestník Ministerstva zdravotníctva s platnou kategorizáciou a budú vám ukazovať vytlačenú tabuľku s cenami a doplatkami, ktorú vy už podrobne poznáte zo súboru s názvom "Zoznam liekov"...

Ak sa tak stane, tak im ukážte stĺpec UZP2/IO, kde stojí napísané " ind.obm." a požiadajte obsluhujúcu osobu aby sa pozrela aj do indikačného obmedzenia skupiny liekov, do ktorej je zaradený aj humánny inzulín vášho dieťaťa.

A ak budú po vás aj naďalej požadovať doplatok za tento typ inzulínu, kľudne si nechajte zavolať vedúceho lekárne, prípadne žiadajte nech vám zavolajú aj majiteľa, či zriaďovateľa lekárne, alebo im pohrozte súdnym konaním, ktorého sa nemusíte obávať, pretože právo stojí na vašej strane.

Kategorizácia liekov nie je totiž tvorená iba samotným zoznamom liekov s cenami a doplatkami, ale kategorizáciu tvorí viacero dokumentov, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Keď si na stránke Ministerstva zdravotníctva SR stiahnete zozipovaný komplet súborov ukrytý za internetovým odkazom s textom "Kompletný materiál k zoznamu liekov" a tento balík súborov rozbalíte tak vidíte, že súbor s indikačnými obmedzeniami je neoddeliteľnou súčasťou kompletného materiálu. A preto sa ním musí riadiť ako lekáreň, tak aj vaša zdravotná poisťovňa.

Ak ste zistili až teraz po prečítaní tohto článku, že ste doplatok za inzulín pre svoje dieťa, ktoré ešte nedovŕšilo 15 rokov predsa zaplatili, môžete zájsť do príslušnej lekárne a požadovať doplatok naspäť. Najjednoduchšie to bude ak máte odložený pokladničný blok z lekárne, na tom je uvedená ako cena lieku, tak aj výška doplatku.

Pokiaľ bloček už nemáte a stalo sa tak v tomto mesiaci, tak sa lekárňou neoprávnene požadovaného doplatku, ktorý ste nevedomky zaplatili môžete bez rozpakov domáhať tiež. Lekárne väčšinou odovzdávajú pacientami uhradené recepty poisťovni až koncom mesiaca, resp. na začiatku nového mesiaca a tak nemôže byť pre personál lekárne veľkým problémom vyhľadať recept s predpísanými inzulínmi vášho dieťaťa.

Na recepte je z pokladničnej tlačiarne, do ktorej lekárnici pri úhrade vkladajú recepty, vytlačená suma ktorú ste uhradili a mala by tam byť uvedená aj výška doplatku pacienta. Pokiaľ nebude, máte k dispozícii informácie zo zoznamu kategorizovaných liekov a viete aká je samotná cena lieku (Konečná c.), aká je úhrada zo zdravotnej poisťovne (UZP) a aký doplatok od vás lekáreň neoprávnene vyžiadala (DOP).

Deti do 15 rokov majú plne hradené humánne inzulíny od 1.1.2012 až do 31.5.2012 a podľa súborov s indikačnými obmedzeniami uverejnenými zatiaľ iba ako informačné materiály na webe Ministerstva zdravotníctva SR pre mesiace jún a júl 2012 tento stav by mal ostať zachovaný aj v týchto nasledujúcich mesiacoch.

Neplaťte preto zbytočne doplatky za tieto inzulíny! Lekáreň nemá žiadne právo ich od Vás žiadať!!! - radšej venujte trochu času a overte si ako to naozaj je v kategorizácii liekov na webovskej stránke Ministerstva zdravotníctva SR. Ušetrené financie radšej venujte na nákup testovacích prúžkov do glukometrov... :-)

DiabetikIvo

Tu je zhrnutie odpovede na otáku ako je to s doplatkami za humánne inzulíny pre deti do 15 rokov a čo musí lekár na recepte vyznačiť, ktorú som zaslal na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Z obsiahleho listu citujem to najdôležitejšie:

====== začiatok citácie ========
"...za správnosť a úplnosť lekárskeho predpisu zodpovedá predpisujúci lekár.

Osoba, ktorá je oprávnená vydávať humánne lieky, zodpovedá za správnosť výdaja podľa lekárskeho prepisu, a je povinná informovať pacienta o výške doplatku a o možnosti náhrady humánneho lieku za taký, ktorý má buď menší doplatok, alebo je úplne hradený z verejného zdravotného poistenia.

Výšku doplatku uplatňuje lekáreň podľa platného opatrenia MZ SR. Aby si verejná lekáreň mohla uplatniť výšku doplatku od pacienta, musí mať vedomosť o aktuálnych cenách v platnom opatrení MZ SR.

Verejná lekáreň je tiež povinná sprístupniť na verejne prístupnom mieste vo verejnej lekárni zoznam kategorizovaných liekov.

Zdravotná poisťovňa uhradí zdravotnú starostlivosť poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti podľa predloženej faktúry, ak sú dodržané ceny za vydané humánne lieky podľa aktuálneho opatrenia MZ SR.

Povinnosť predpisujúceho lekára osobitne uviesť na lekárskom predpise upozornenie pre lekáreň, že pre uvedené ATC skupiny humánnych liekov pre poistencov do dovŕšenia 15 roku veku sa v zmysle indikačných obmedzení v platnom opatrení MZ SR neuplatňuje úhrada doplatku, nie je daná v zmysle ustanovení § 120 zákona č. 362, nakoľko na lekárskom predpise predpisujúci lekár uvádza rodné číslo poistenca, na základe ktorého je možné identifikovať vek pacienta, a teda aj spôsob a výšku úhrady predpísaného lieku podľa aktuálneho opatrenia MZ SR."
=== koniec citácie ==========

K citovanému stanovisku z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ešte dopĺňam aj stanovisko predsedníctva Slovenskej lekárnickej komory k danému neoprávnenému požadovaniu doplatkov:

"Slovenská lekárnická komora si Vás dovoľuje uistiť o vyvinutí maximálneho úsilia k čo najvyššej miere informovanosti svojej členskej základne o skutočnosti, že humánne lieky ATC skupín A10AB01, A10AC01 a A10AD01 u pacientov do dovŕšenia 15. roku veku sú plne hradené na základe verejného zdravotného poistenia bez potreby uvádzania tejto skutočnosti na lekárskom predpise zo strany predpisujúceho lekára."

A o tom, že SLeK po upozornení na problém naozaj promptne zareagovala svedčí aj webovská stránka organizácie - www.slek.sk kde je s veľkým výkričníkom uvedené nasledujúce upozornenie, citujem:

"UPOZORNENIE {moja poznámka: text UPOZORNENIE na stránke SLeK je vo forme internetového odkazu na stránku Ministerstva zdravotníctva, kde je uverejnené opatrenie OPL0308-18198/2008-OL zo 17. septembra 2008, v ktorom je kategorizácia liekov v ktorej sú po prvý krát uvedené humánne inzulíny pre deti do 15 rokov bez doplatku}

Kolegyne, kolegovia,
vzhľadom na množiace sa prípady nespokojných pacientov si Vás dovoľujeme upozorniť, že humánne lieky ATC skupín A10AB01, A10AC01 a A10AD01 u pacientov do dovŕšenia 15. roku veku sú plne hradené na základe verejného zdravotného poistenia bez potreby uvádzania tejto skutočnosti na lekárskom predpise zo strany predpisujúceho lekára. V tomto zmysle apelujte aj na výrobcov Vášho lekárenského systému o jeho úpravu v prípade, že nezodpovedá tejto skutočnosti."

Rodičia detí s diabetom, ktoré ešte nemajú 15 rokov a používajú humánne inzulíny, ak Vás budú s receptom pre deti do 15 rokov posielať za lekárom, alebo do vašej zdravotnej poisťovne, nech na recepte potvrdia výnimku, povedzte im nech sa pozrú na stránku Slovenskej lekárnickej komory www.slek.sk, kde to majú vedením komory jasne napísané a nech sa pozrú do platného indikačného obmedzenia pre príslušnú ATC skupionu do ktorej patrí váš inzulín.

DiabetikIvo

Milá inzulína,

nejde o nijakú výnimku, ide o štandardné indikačné obmedzenie lieku, ktoré podľa môjho názoru, nie je lekár poviný nijako zvlášť zdôrazňovať na recepte.

A lekárnik, ak má pri lieku v zozname kategorizovaných liekov napísané, že liek má indikačné obmedzenie, tak si ho má prečítať pred jeho vydaním pacientovi a ak je v indikačnom obmedzení napísané, citujem: "U pacientov do dovŕšenia 15. roku veku je táto liečba plne hradená." tak sa má podľa tohto obmedzenia zariadiť a neúčtovať za takýto liek doplatok!

Čo žiaľ lekárnici podľa všetkého asi nerobia, lebo keď som na internete zaregistroval problém s doplatkami za humánne inzulíny predpisované detským diabetikom mladším 15 rokov a zavolal som do jednej lekárne, tam mi tiež tvrdili, že Actrapid je s doplatkom BEZ OHĽADU NA VEK PACIENTA.

Myslíš si, že som to sem napísal iba preto, aby som zasa otvoril nejakú tému?

Nie! Je to moja reakcia na podnet jednej mamičky, ktorá ho napísala na Facebooku do diskusie v skupine "DIABETICI (a ich rodina, kamarati, priatelia....) PODPORTE SAMI SEBA" ktorú som svojho času založil pre zdieľanie informácií ohľadom kategorizácie zdravotníckych pomôcok, liekov a živote s diabetom. Reagoval som na tento podnet na Facebooku a dávam aj v tomto diskusnom fóre, pretože nie všetci rodičia detí s diabetom, ktorých sa táto informácia týka čítajú príspevky v uvedenej skupine na Facebooku.

Tu je link na spomínaný podnet: www.facebook.com

Keď si pozrieš tento odkaz uvidíš, že sa to stalo nie iba jedinej mamičke dieťaťa s diabetom, ktoré je mladšie 15 rokov...

Jedna mamička napísala dokonca takúto skúsenosť, citujem:
"hm, ja som si všimla , že keď vyberám actrapid v BA, nedoplácam, a keď u nás v lekárni, tak doplácam, nechápem..."

A pritom lekárnik pri výdaji lieku na recept vždy kontroluje recept a od predkladateľa receptu požaduje aj kartičku poistenca.
Aspoň ja mám takú skúsenosť. A ako na recepte, tak aj na kartičke poistenca je napísané rodné číslo poistenca, takže si lekárnik ľahko dokáže zistiť, že ide o inzulín pre dieťa do 15 rokov a keďže ide o liek s indikačným obmedzením, tak je povinný si toto indikačné obmedzenie pozrieť predtým ako liek vydá a vydať ho a samozrejme aj účtovať ho má aj podľa indikačného obmedzenia uvedeného v kategorizácii liekov.

inzulina

Mily Ivo, lekar JE POVINNY predpisanym sposobom vyznacit na recepte, ze ide o vynimku a vtedy lekaren neuctuje nic. Ak pacient nema pokladnicny doklad, tak SMOLA, nepohne sa dalej. Lekarnik nikdy nepyta doplatok navyse, ake NEMUSI, ci nie je k tomu prinuteny. Takze instruuj diabetologov, aby predpisovali recepty spravne...

Textová Inzercia

olej cbd
CBD olej vo svojej najprirodzenejšej podobe.

Doprajte si CBD so zložením, ktoré je vytvorené prírodou a podložené vedou.