očkovanie - Covid-19

Príspevok v téme: očkovanie - Covid-19
Anna-fri

Touto cestou by sme Vás chceli veľmi pekne poprosiť o vyplnenie dotazníka o Vašich postojoch a názoroch smerujúcich k téme očkovania na ochorenie Covid-19 na Slovensku. Váš názor je pre nás veľmi dôležitý, a to najmä vzhľadom na aktuálnu situáciu vo svete a množstvom líšiacich sa názorov na očkovanie. Vaše odpovede v dotazníku budú anonymné a ich vyhodnotenie prispeje k správnemu chápaniu postojov a názorov týkajúcich sa témy očkovania populácie na Slovensku. Za vyplnenie dotazníka by sme Vám chceli vopred veľmi pekne poďakovať. Vážime si Váš záujem a čas!
študenti Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity

Odkaz na vyplnenie dotazníka: -odkaz odstránený-

Rescue84

Po očkovaní sa odporúča dôkladné sledovanie po dobu aspoň 15 minút. Osobám, u ktorých po prvej
dávke očkovacej látky Comirnaty vznikla anafylaxia, sa nemá podať druhá dávka očkovacej látky.
Reakcie spojené s úzkosťou
Pri očkovaní sa môžu vyskytnúť reakcie spojené s úzkosťou vrátane vazovagálnych reakcií (synkopa),
hyperventilácie alebo reakcií spojených so stresom ako psychogénna odpoveď na podanie injekcie
ihlou. Je dôležité urobiť opatrenia na zabránenie poranenia spôsobeného omdlievaním.
Súbežné ochorenie
Očkovanie sa má odložiť u osôb so závažným akútnym ochorením s horúčkou alebo akútnou
infekciou. Kvôli miernej infekcii a/alebo nízkej horúčke sa očkovanie nemá odkladať.
Trombocytopénia a poruchy koagulácie
Tak ako pri iných intramuskulárnych injekciách sa má očkovacia látka podávať s opatrnosťou u osôb
liečených antikoagulanciami alebo u osôb s trombocytopéniou alebo akoukoľvek poruchou koagulácie
(ako je napríklad hemofília), pretože u týchto osôb sa môže po intramuskulárnom podaní vyskytnúť
krvácanie alebo tvorba podliatin.
Imunokompromitované osoby
Účinnosť, bezpečnosť a imunogenita očkovacej látky sa nehodnotila u imunokompromitovaných osôb
vrátane osôb liečených imunosupresívami. Účinnosť očkovacej látky Comirnaty môže byť u osôb so
zníženou imunitou nižšia.

Kto by nemal byť očkovaný a u koho je potrebná zvýšená opatrnosť?
Vo veľmi veľkom klinickom skúšaní sa preukázalo, že očkovacia látka Comirnaty® je účinná a
schválená pri predchádzaní ochoreniu COVID-19 u ľudí vo veku od 16 rokov.
Tehotenstvo a dojčenie: Vakcína Comirnaty® sa nemá používať počas gravidity, ak možné prínosy
neprevažujú nad možnými rizikami pre matku a plod. Nie je známe, či sa mRNA vakcína proti
COVIDU-19 vylučuje do ľudského mlieka, preto sa neodporúča dojčiacim ženám. Keďže zatiaľ nie
sú k dispozícii dostatočné skúsenosti, takisto sa v súčasnosti očkovanie počas tehotenstva a dojčenia
neodporúča.
Akútna infekcia: Každý, kto trpí akútnym ochorením so zvýšenou telesnou teplotou, by mal byť
očkovaný až po uzdravení. Mierne prejavy prechladnutia bez zvýšenej teploty nie sú dôvodom na
odloženie očkovania.
Alergie: V prípade precitlivenosti/alergií na niektorú zložku očkovacej látky, by ste nemali byť
očkovaný; ak máte alergie, informujte prosím vášho lekára pred očkovaním. Osobám, u ktorých po
prvej dávke vakcíny Comirnaty® vznikla anafylaxia (extrémne silná alergická reakcia), sa nemá
podať druhá dávka vakcíny.
Ľudia na antikoagulačnej a antiagregačnej liečbe a s poruchami zrážania krvi: Zvýšená
opatrnosť pri vakcinácii je potrebná u ľudí užívajúcich lieky na riedenie krvi, so zníženým počtom
krvných doštičiek alebo ochoreniami zrážania krvi