Otázky na korona vírus. A sars

Príspevok v téme: Otázky na korona vírus. A sars
anria 44

Zdravím. Chcem sa opytat na niektoré veci. Najskôr sa chcem opytat na SARS. Neviem ktorý rok to bolo keď vypukol vo svete. A netýkal sa nás. A bol ďaleko nebezpečnejší. A je pritom podobný. Ako je možné že to sa nás nedotklo. A toto áno ? Nad tým stále rozmýšľam. Ďalej. Absolútne sa neviem dopátrať. Koľko je naozaj ! Zistená inkubacna doba korony! Všade to píšu inak. Najskôr to bolo 28 dni. Potom 14 dni. 11 dni. Teraz najnovší poznatok 5,1 deň ! Ďalej. Poznatok. Vírus môže mat človek v sebe. A nevie o tom a roznáša to ! Teda že človek má v sebe vírus a neprejaví sa ! To akože človek je nakazený , ďalej to roznasa a nikdy na to nepríde ? Že bol nosičom ? To čo akože robí ten agresívny vírus v tele človeka ? Si zakempuje a spi ? A len tak rozprávaním si vyskakuje do sveta ? A nemá záujem sa prejaviť ? Prosím naozaj odpovede. Dakuje.

EV365

SARS koluje po svete 2 desaťročia. Na Slovensku nebol diagnostikovaný, miesto neho sa uvádzali respiračné poruchy, opakované infekcia, slabá imunita. SARS sa lieči 3 mesiace, po vyliečení sa vracia, a môže byť horší. SARS2 (korona) má len pár genetických informácií iných ako SARS1. SARS sa nešíri sezónne, v lete nezmizne.

chamomile

napis na virologicky ustav.

Vírus Covid-19 prežije v tele pacienta až 5 týždňov po nakazení, potvrdzuje štúdia
Inkubačná doba sa však z pôvodných 14 dní zvýšila na 37

www.startitup.sk

anria 44

Neverím že je to 5 týždňov. To čo robí 5 týždňov ten vírus v tele ? Pije kávu s nasou imunitou ? Keď povedali 5,1 dňa tak asi to majú podložene. Asi robili nejaké testy. Asi by nám to povedali. Nie karanténa na 14 dni. Preto sa pýtam. Keby tu odpovedal naozaj človek. Čo to naozaj vie. A nie dohady z článkov.

anria 44

Bohatier vďaka. Ale nemám teraz čas citát knihu o nadprirodzeni som pochopila zo začiatku. Prosím od niekoho laicky a to čo je podložene.

Bohatier

anria 44 - tu je zopar moz. odpovedi ci rad ako s nim bojovat.

O D P O V Ě Ď na dotazy ohledně současné epidemie COVID - 19 vyvolané novým
koronavirem SARS-CoV-2.
Protoţe není v mých moţnostech individuálně odpovídat na četné telefonické dotazy a e-maily nejen
našich posluchačů, kteří chtějí znát můj názor na současnou epidemii COVID - 19, rozhodl jsem se pro tento
způsob odpovědi. Vidím kolem sebe, ţe mnoho přátel, aniţ by podlehli panice anebo lehkomyslně
podceňovali nebezpečí této epidemie (některými vtipálky povaţovanou za novou čínskou důchodovou
reformu), ocitlo se v situaci, kterou bychom mohli nazvat m e z n í. Zakoušení mezní situace přitom můţe
vést k opuštění pouhého "pobývání" ve světě a inspirovat k hledání něčeho, co nás přesahuje: k transcendenci
a ukotvení v našem duchovním středu neboli k probuzení. To ovšem neznamená, ţe bychom současné
epidemii neměli čelit s klidem a rozvahou i na biologické úrovni, kde naše existence je křehká, nejistá a
podmíněná. Domnívám se, ţe k řešení prevence a terapie COVID - 19 na této úrovni můţe napomoci i
kolektivní inteligence povaţovaná novoplatoniky za duši světa (anima mundi) a to nejrůznějšími způsoby.
Jedním z nich můţe být i online "hra" Foldit, na jejímţ vzniku se podíleli čeští vědci. Washingtonská
univerzita v Seatlu vyzvala hráče Folditu, aby hledali látky, které se váţou na strukturální S protein nového
koronaviru (SARS-CoV-2) a zapojili se tak do výzkumu, který by pomohl překonat tuto epidemii.
V roce 2011 v této hře představitelé široké veřejnosti bez odborné znalosti biochemie vyřešili za méně neţ tři
týdny trojrozměrný model proteázy retroviru M-PMV, která hraje hlavní roli v replikaci viru HIV, coţ se
biochemikům nepodařilo za desetiletí. To, co budu uvádět dál, proto lze tedy povaţovat nejen za "odpověď"
na dotazy posluchačů naší školy, ale i za odpověď na výzvu Washingtonské univerzity.
Po pročtení všech mně dostupných studií s tématikou COVID - 19 k dnešnímu datu a prozkoumání okolo
450 bylin a přírodních látek, seznámil jsem s touto první verzí "Odpovědi" kolegyně a kolegy našeho tvůrčího
týmu, kteří ji korigovali a dál rozšířili. Vycházeli stejně tak jako já z pěti základních způsobů poznávání :
empirického (techné), vědeckého (epistémé), zkušenostního (fronésis), filosofického (sofía) a duchovního
(nús), jak je známe uţ z antiky a navazující křesťanské tradice.
Nejprve se pokusím stručně shrnout to podstatné, k čemu (pokud vím) dospěl současný výzkum o novém
koronaviru (SARS-CoV-2) a nemoci COVID - 19 jím způsobené. SARS-CoV-2 patří mezi 7 betakoronavirů ,
kteří překročili mezidruhovou bariéru a stali se pro člověka nebezpečné.
Většina badatelů je přesvědčena, ţe přirozeným rezervoárem, kde zároveň dochází k jeho vývoji a odkud se
dál šíří, jsou zřejmě netopýři tak, jako u předchozího SARS 1 (epidemie 2002 - 2003), MERS na Středním
východě, eboly v Africe anebo Nipah viru v Indii. V případě SARS-CoV-2 jde zřejmě o vrápencovité netopýry
Rhinolophus sinicus z vápencových jeskyň v jihočínském Junanu. Obdobně jako přenos SARS 1 (který ale
není jeho prekurzorem) a MERS z netopýrů na člověka zprostředkovali cibetky a velbloudi, v případě SARSCoV-2 šlo zřejmě o téměř vyhubené luskouny, přičemţ celou řadu shodných genetických sekvencí vykazuje i
ryba pruhatec okatý (Myripristis murdjan) z Jihočínského moře, který se prodává na rybím trhu ve Wuhanu.
SARS-COV-2 má jeden z největších RNA genomů, který kóduje 9860 aminokyselin a je z 89 procent shodný
s genem netopýrů a z 82 procent se SARS 1. Patří mezi obalené jednovláknové RNA viry, které se na rozdíl
od DNA virů v buňkách hostitele nekopírují přesně - jinými slovy rychle mutují, coţ výrazně stěţuje hledání
konvenčního léku a vakcíny stejně tak, jako účinných přírodních látek. Krom toho (na rozdíl třeba od
chřipkových virů) přeţívají relativně dlouho i mimo lidský organizmus.
2
Podle posledního čínského výzkumu se SARS-CoV-2 nedávno vyvinul do dvou kmenů L (leucin) a S (serin).
Většina (70 procent) nemocných byla infikována bud mladším a nakaţlivějším L - kmenem a zbytek starším a
nebezpečnějším S - kmenem. Podle amerického komputačního biologa Trevora Bedforda ale existuje nejméně
161 kmenů SARS-CoV-2 u nemocných po celém světě. Je přesvědčen, ţe mutuje velice rychle a v průměru
dochází ke dvěma mutacím za měsíc. To znamená, ţe pokud se nakazíme tímto virem, kterým pak infikujeme
někoho dalšího, vir uţ bude jiný. Protoţe během 14 dnů v našich buňkách zmutoval. A stejně tak v buňkách
člověka, kterého jsme nakazili naší mutací, dojde za 14 dnů k další proměně viru. Kromě toho okolo 14
procent lidí, kteří v Číně byli propuštěni z nemocnic jako uzdravení, opětovně onemocnělo. Zdá se, ţe
pozůstatky viru jsou schopny za 14 dnů v lidském těle opět zmutovat a proces onemocnění začíná znova, ale
tentokrát uţ v organizmu oslabeném předchozí infekcí. Profesor epidemiologie z Harvardu Marc Lipsitch,
který se spolu s čínským vědci podílel na výzkumu SARS 1, je přesvědčen, ţe šíření SARS-CoV-2 se proto
nedá zabránit a dojde k pandemii. Předpokládá, ţe bude nakaţeno aţ 70 procent světové populace, coţ ovšem
neznamená, ţe všichni nakaţení váţně onemocní. Nový koronavirus (SARS-CoV-2) ale patří k těm, na které
si neumíme vytvořit trvalou imunitu a tak uţ tu s námi podle Lipsitche zřejmě zůstane.
Častý argument, ţe lidé umírají víc na chřipku, vychází ze záměny smrtnosti (počtu nakaţených, kteří zemřou)
s úmrtností (vztahující se k celkové populaci). Smrtnost COVID - 19 je okolo 2 procent, v Číně podle WHO
3,5 procenta, zatímco u chřipky 0,1 procenta, z čehoţ vyplývá, ţe těm, kdo onemocní COVID - 19 hrozí 20x
aţ 30x vyšší nebezpečí, ţe zemřou neţ těm, kdo onemocní chřipkou, coţ je dost podstatný rozdíl a zároveň
důvod pro zdánlivě drastické karantény ve většině zemí postiţených touto epidemií. I vzhledem k tomu, ţe
SARS-CoV-2 se šíří minimálně 2x rychleji neţ chřipkové viry a k nákaze můţe dojít prostřednictvím
předmětů, na jejichţ povrchu oproti chřipkovým virům (8 - 12 hodin) přeţívá několik dní. Jde především o
kov, sklo, plasty nebo bankovky. V USA jsou v karanténě i dolary z Asie. Doba léčení oproti chřipce (2 týdny)
je rovněţ delší - okolo 3 aţ 6 týdnů, přičemţ 5 procent nemocných potřebuje umělou plicní ventilaci a 15
procent vysoce koncentrovaný kyslík. Velký rozdíl mezi smrtností na COVID - 19 například v Koreji oproti
Itálii přitom nespočívá jen ve včasném podchycení infekce, ale i v tom, ţe nakaţení, podporováni místními
lékaři, se ve velkém počtu (odhadem 80 procent) léčí bylinami a přírodními látkami podle korejské variace
tradiční čínské medicíny.
Ve vztahu k věku je pak v Číně smrtnost u lidí nad 80 let (anebo s váţnou chronickou nemocí) těsně pod 15
procenty a nad 70 let okolo 8 procent, neboť v tomto věku začínají v organizmu převládat procesy zániku nad
procesy obnovy: s výjimkou šťastných výherců v genetické loterii anebo těch, kteří stárnutí zpomalili
kalorickou restrikcí navozenou pomocí NAD a resveratrolu. U muţů zřejmě tím, ţe disponují pouze jedním
chromozomem X a převládá u nich extracelulární (mimobuněčná) imunita TH2, je celosvětová smrtnost 2,8
procenta oproti ţenám s dvěma chromozomy X a intracelulární (vnitrobuněčnou) imunitou TH1, kde je
smrtnost 1,7 procenta.
Tradiční čínská medicína, která nemoci chápe jako nerovnováhu jinu a jangu, v případě COVID - 19 mluví ve
své terminologii jako o invazi "vlhkého chladu" (převaha jinu) a "nedostatku plicní a slezinové čchi". Mnoho
koronavirů skutečně hyne při delších horečkách okolo 39,5 stupně celsia, které zvládnou malé děti a zdraví
mladí lidé na rozdíl od mnoha starších a nemocných pacientů. Přesto bychom ale neměli spoléhat na to, ţe
jarní nebo letní teploty tuto epidemii vyřeší za nás a případně začít "vzývat globální oteplování". Podle
amerických expertů "minulá ohniska koronaviru nevykazovala jasný důkaz sezónnosti "(Thomas J. Bollyky) a
3
např. epidemie MERS vypukla na středním východě v červnových vedrech. Teď se tam denní teploty pohybují
mezi 26 aţ 29 stupni celsia a SARS-CoV-2 se v Saudské Arábii zřejmě dobře daří.
Na základě toho, co dnes o SARS-CoV-2 víme, můţeme kromě karantény, která je naprosto správná a
nevyhnutelná, uvaţovat o pěti dalších základních strategiích. Dvě z nich jsou zaměřené přímo na virus a tři
na lidský organizmus, který je jeho hostitelem.
VIRUS
I. Strategie zaměřené na deaktivaci strukturálních proteinů viru.
II. Strategie zaměřená na inhibici nestrukturálních (funkčních) proteinů viru.
HOSTITEL
III. Inhibice catepsinu B/L a proteázy TMPRSS2
IV. a) ochrana ACE 2 a inhibice angiotenzinu 2
b) ochrana řasinkových a dendritických buněk epitelu
V. Modulace imunitní reakce sníţení hladiny HMGB 1
I. STRUKTURÁLNÍ proteiny viru
1. Strukturální S protein tvořící tvar korony viru je blízký HIV, který způsobuje AIDS. Pravděpodobně
SARS-CoV-2 převzal některé jeho sekvence.
2. E protein tvořící obal viru, který je klíčový pro jeho strukturální integritu.
3. M protein tvořící membránu viru, která v průběhu infekce fúzuje s membránou napadené hostitelovy buňky.
Jsou zatím dva známé způsoby, kterými SARS-CoV-2 vstupuje do buňky hostitele. Strukturální S
protein viru můţe být jednak aktivován hostitelovými cystein proteázami cathepsinem B a L (cat B/L) anebo
rozštěpen proteázou hostitele TMPRSS2. Cathepsin L, nadměrně exprimovaný zejména v nádorových
buňkách, je častým cílem terapie agresivních rakovin od rakoviny prostaty aţ po leukémii. Je rovněţ
povaţován za jednu z příčin rozedmy plic a COPD (v případě vypnutí genu alfa -1 antitrypsin), ischémie
srdce anebo i obezity.
TMPRSS2 štěpí strukturální S protein na dvě podjednotky S1 a S2. Toto rozštěpení je klíčovým faktorem
patogenity SARS-CoV-2 a inhibice cat B/L i TMPRSS2 by zablokovala vstup SARS-CoV-2 do plicních
buněk. S1 vyvolává tvorbu protilátek, zejména CR 3022, která se na ni váţe, pokud ovšem imunitní systém
není oslabený. Součástí S1 je RBD (receptor vázající se domény viru), který je ze 40 procent totoţný s RBD
SARS 1 a je zřejmě částí viru, která nejvíc podléhá mutaci. Přitom na ni se zaměřují laboratoře, které se snaţí
vytvořit vhodnou vakcínu. Zatím se to ale nepodařilo ani v případě SARS 1. S1 se pak jako ligand váţe na
ACE2 (angiotenzin konvertázu 2), která je vstupním receptorem SARS 1 i SARS-CoV-2, který se nachází na
povrchu řasinkových a nezralých dendritických buněk ve sliznicích dýchacího traktu hostitele a to zejména v
plicích (kapénková infekce) a potom ve střevech (infekce z jídla). S2 následně zajišťuje fúzi membrány viru a
membrány lidské buňky, do které tak pronikne virální genom v podobě funkčních proteinů a v její cytoplazmě
se replikuje. S2 se na rozdíl od S1 příliš nemění a existuje poměrně široké spektrum přírodních antivirotik,
které ji deaktivují. ACE2 receptory se nacházejí i v srdci, ve stěnách cév a v ledvinách, coţ vysvětluje
multiorgánové selhání při váţném průběhu infekce. ACE2 je nejen vstupním receptorem pro oba SARS 1 a
4
SARS-CoV-2, ale jednou z jeho mnoha dalších funkcí je přeměna angiotenzinu 2 (který např. zvyšuje tlak
konstrikcí cév a tvorbou aldosteronu) na jiné, méně účinné podoby. Zároveň zajišťuje správnou funkci RAS
(renin-angiotenzin-aldosteron) systému, který je klíčový pro zdraví mnoha orgánů v našem těle. Pokud se S1
viru naváţe na ACE2, vyvolá tím blokaci signální dráhy RAS, coţ vede k váţnému poškození plic, které
ACE2 chrání. Proto je tento virus tak nebezpečný zejména pro starší lidi, u kterých působení ACE2 bývá
sníţené uţ před infekcí. Neštěstí obvykle nechodí samo: sníţení počtu aktivních ACE2 při infekci vede
zároveň ke zvýšení aktivity ACE (angiotenzin konvertázy), která mění angiotenzin na angiotenzin 2. ACE
totiţ negativně reguluje RAS, čímţ zvyšuje poškození plic a dalších orgánů. Nachází se hlavně v plicích,
stěnách cév a v krvi. ACE 2 tedy chrání tkáně orgánů, zatím co ACE je poškozuje.
Ochrana ACE 2 před navázáním S1 nového koronaviru je proto důleţitým úkolem pro prevenci i
terapii COVID - 19. Tím, ţe se S1 viru váţe nejen na ACE 2, ale i na dendritické buňky ve sliznici dýchacích
cest, dochází k velkému oslabení získané imunity. Dendritické buňky totiţ rozpoznávají patogeny a
předkládají jejich antigeny imunitnímu systému.
II. NESTRUKTURÁLNÍ - funkční proteiny viru (nsp)
Po navázání S1 viru na ACE2 hostitele vstupuje jeho RNA do cytoplazmy postiţené buňky, kde dojde k její
translaci do dvou polyproteinů, ve kterých se nacházejí klíčové proteázy viru: Papainu podobná proteáza
(PLpro) a Hlavní proteáza (3CLpro). Tyto proteázy pak oba polyproteiny štěpí do nestrukturálních proteinů
(nsp), ze kterých jsou pro ţivotní cyklus viru nezbytné RNA replikáza (nsp 12) a RNA helikáza (nsp 13).
Ţádný z těchto čtyř nestrukturálních proteinů (alespoň podle dosavadního výzkumu) oproti strukturálním
proteinům viru nepodléhá nějakým větším mutačním změnám. Pro účinnou terapii COVID - 19 jsou důleţité
ještě tři nsp SARS-CoV-2: nsp 1, který vyvolává degradaci mRNA hostitele a potlačuje vrozenou imunitu.
Dále pak nsp 3c a ORF7. Tyto tři se souhrnně nazývají virulentními faktory, neboť inhibicí imunity hostitele
umoţňují SARS-CoV-2 přeţívat v jeho buňkách. Deaktivace těchto virulentních faktorů umoţňuje obnovu
vrozené imunity hostitele.
Papainu podobná proteáza
PLpro (nsp 3)
Kromě uţ zmiňovaného působení vykazuje tato proteáza deubikvitační aktivitu a inhibuje vrozenou imunitu.
Její deaktivací můţeme zastavit replikaci viru.
Hlavní proteináza
3CLpro (chymotrypsin like protease)
3CLpro (nsp5) umoţňuje zrání nestrukturálních proteinů klíčových pro ţivotní cyklus viru. Hlavní proteináza
je z těchto čtyř hlavních nestrukturálních proteinů viru snad nejvíc zkoumána a to uţ od roku 2003. Za její
inhibitory jsou z přírodních látek povaţovány kanabinoidy a cypřišové terpenoidy, teaflavin ze zeleného čaje a
glycirrhizin z lékořice. V minulém roce korejští vědci prozkoumali větší počet flavonoidů od kvercetinu aţ po
EGCG, z nichţ jako nejúčinnější inhibitor se ukázal herbacetin z rhodioly a pak rhoifolin ze škumpy voskové
a pectolinarin.
5
Jak uţ jsem se zmiňoval, štěpení polyproteinů proteázami PLpro a 3CLpro vede k vytváření dalších
nestrukturálních proteinů jako je RNA - replikáza (RdRp) a RNA - helikáza, které jsou označovány jako nsp12
a 13. Ty pak vytvářejí jádro replikačně - transkripčních komplexů.
RNA replikáza
(RNA dependent RNA polymerase)
RdRp (nsp12)
Jde o klíčový enzym replikačně-transkripčního komplexu, který umoţňuje replikaci RNA z RNA templátu a
představuje ústřední komponent RNA virů. Tím, ţe iniciuje syntézu RNA, je nezbytný pro udrţení integrity
virálního genomu.
RNA helikáza
nsp13 je další multifunkční protein. Jeho aktivitu podporuje RNA replikáza, se kterou interaguje během
replikace viru.
Inhibice kteréhokoliv z těchto čtyř nestrukturálních funkčních proteinů zřejmě nepodléhajících mutaci, je
rovněţ velkým příslibem zastavení průběhu COVID - 19 a předpokladem uzdravení z této vysoce nebezpečné
infekce.
1a.) Deaktivace strukturálního S proteinu SARS-CoV-2
Badyán plod: kyselina šikimová
Šalvěj červenokořenná kořen: dihydrotašinnon I
Coriolus
Šišák bajkalský kořen: baikalin
Pyrogallol
EGCG epigalokatechin galát ze zeleného čaje
Amalaki: phyllaemblicin G7
Koloidní zlato
Maliník list
Podběl květ
Plné červené víno: piceatanoll
Podpůrný účinek:
Kokosový olej
Nápoj čínských mudrců
1b.) Destrukce obalu E SARS-CoV-2
Koloidní zlato
Skalní růţe nať (Cistus incanus)
6
Růţe květ
Coriolus
Šišák bajkalský kořen
Nápoj čínských mudrců
Podpůrný účinek:
Kokosový olej
Zlatice převislá plod (dostupná ve směsích TČM)
1c.) Destrukce membrány M SARS-CoV-2
Šalvěj červenokořenná kořen
Skalní růţe nať (Cistus incanus)
Růţe květ
Šišák bajkalský kořen
Amalaki
Červené plné víno
Nápoj čínských mudrců
Podpůrný účinek:
Coriolus
Zlatice převislá plod
2a.) Inhibice lidské buněčné proteázy TMPRSS2
Andrographis paniculata list: deriváty andrographolidu
Cordyceps
EGCG epigalokatechin galát ze zeleného čaje
Maliník list
Plné červené víno
Syntetické léky:
Remdesivir
Foipan (camostat mesilate)
2b.) Inhibice lidských cystein proteáz cathepsinu B/L
Skalní růţe nať (Cistus incanus)
Kvercetin
Badyán plod: kyselina šikimová
Chlorid amonný (malé mnoţství)
Quinton Hypertonic
7
3.) Blokace a ochrana ACE2 hostitele
Badyán plod: kyselina šikimová
Šalvěj červenokořenná kořen
Šišák bajkalský kořen
Černý bez plod
Kudzu
Jasmín květ: hesperidin
Plné červené víno
Podpůrné funkce:
Kokosový olej
Sojové boby: nicotinanamin
4a.) Ochrana řasinkových buněk
Šalvěj červenokořenná kořen
Olivový olej kyselina oleannová
Badyán plod: kyselina šikimová
Skalní růţe nať (Cistus incanus)
4b.) Ochrana dendritických buněk
Skalní růţe nať (Cistus incanus)
Badyán plod: kyselina šikimová
Šalvěj červenokořenná kořen
Quinton Hypertonic
5.) Zvyšování počtu TH buněk
Skalní růţe nať (Cistus incanus)
Růţe květ
Andrographis panniculata list
Koloidní zlato
Quinton Hypertonic
6.) Deaktivace virulentních faktorů SARS-CoV-2
nsp1, nsp3c, ORF7
Equol
Růţe květ
Badyán plod kyselina šikimová
Šalvěj červenokořenná kořen
Skalní růţe nať (Cistus incanus)
Lékořice kořen: glycirrhizin
Andrographis panniculata nať: deriváty andrographolidu
8
Amalaki
Maliník list
Eleuterococcus
Plné červené víno
Podpůrné funkce:
Kokos olej
Koloidní zlato
7.) Deaktivace Papainu podobné proteázy
PLpro (nsp3)
Šalvěj červenokořenná kořen: kryptotašinnon, tašinnon IIa
Maliník list
Cordyceps
Andrographis paniculata list: deriváty andrographolidu
Amalaki: phyllaemblicin G7
EGCG
Lékořice kořen: glycirrhizin
Eleuterococcus
S-Acetyl Glutation
Plné červené víno: piceatannol
Jasmín květ: hesperidin
8.) Deaktivace hlavní proteázy
3CLpro (nsp5)
Šalvěj červenokořenná kořen: kryprotašinnon, tašinnon I
Panax ginseng: ginsenosid Rb1, kaemferol
Andrographis panniculata list: deriváty andrographolidu
Skalní růţe nať (Cistus incanus)
Šišák bajkalský kořen: wogonosid
Rhodiola: herbacetin
Plné červené víno
9. ) Deaktivace RNA replikázy
Rdrp (nsp12)
Růţe květ
Equol
Skalní růţe nať (Cistus incanus)
Koloidní zlato
Šišák bajkalský kořen: wogonosid
Cordyceps
9
Plné červené víno
Podpůrný účinek:
Amalaki: phylaemblicin B,
Teaflavin
Syntetické léky:
Remdesivir
10.) Deaktivace RNA helikázy
(nsp13)
Koloidní zlato
Amalaki
Skalní růţe nať (Cistus incanus)
S- Acetyl Glutation
Šišák bajkalský kořen
Equol
Andrographis panniculata list
Plné červené víno
11.) Ochrana orgánů postiţených infekcí SARS-CoV-2
11a.) Ochrana plic (stimulace plicní čchi)
Eleuterococcus
Badyán plod: kyselina šikimová
11b.) Ochrana ledvin
Růţe květ
Šalvěj červenokořenná kořen
Zlatice převislá plod
11c.) Ochrana CNS
Růţe květ
Badyán plod: kyselina šikimová
Šalvěj červenokořenná kořen
Quinton Hypertonic
11d.) Ochrana srdečního svalu
Šalvěj červenokořenná kořen
Koloidní zlato
Skalní růţe nať (Cistus incanus)
10
12.) Inhibice HMGB1 (hyperzánětu)
Šalvěj červenokořenná kořen
Lékořice kořen: glycirrhizin
Andělika čínská
EGCG
Kvercetin
Quinton Hypertonic
Jeden z mnoha moţných protokolů zahrnujících prevenci i terapii COVID - 19 představuje:
tinktura z kořene šalvěje červenokořenné
tinktura z badyánu plod (případně kyselina šikimová)
tinktura ze skalní růţe nať, případně tinktura z andrographis panniculata list
tinktura z růţe květ
koloidní zlato, ale nemohu doporučit, neboť vnitřní uţití není povolené i kdy by šlo jen o 3 aţ 5 kapek.
Mimo tento protokol lze doporučit:
ráno lţička kokosového oleje a nápoj čínských mudrců
Před obědem coriolus nebo amalaki (ne společně)
Večeři zapít 2 dcl plného červeného vína z jiţních slunných krajů.
Klíčový protokol pro terapii COVID - 19:
Disulfiram (antabus) potencovaný mědí anebo zinkem (glukonát měďnatý nebo zinečnatý)
v lidském organismu Cu 2+
x proteazom
Disulfiram ditiocarb komplex CuEt
x dráha p97 (přes NLP4)
apoptóza buňky infikované SARS - CoV - 2
V Praze 10.3.2020
Milan Calábek

buducamamina

Nemohlo to byt tym, ze vtedy sa az tak moc necestovalo ako teraz? To ma len tak napadlo...No mozno to je blud. Tiez by som rada vedela odpovede na tieto otazky...